WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH - OFERTA STANDARDOWA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Moose Centrum Języków Obcych lub Moose Polecane Korepetycje zwane dalej MOOSE, zobowiązują się świadczyć na rzecz Klienta usługi edukacyjne, zwane dalej lekcjami, polegającymi na nauczaniu wybranego języka obcego lub innego wybranego przedmiotu.
 2. Klient może rozpocząć lekcje po zawarciu umowy o świadczenie usług edukacyjnych lub po dokonaniu telefonicznego lub osobistego zgłoszenia udziału w lekcjach i akceptacji warunków świadczenia usług edukacyjnych.
 3. Warunkiem przystąpienia do lekcji przed zawarciem umowy jest pełna akceptacja warunków świadczenia usług edukacyjnych i aktualnego cennika świadczenia usług edukacyjnych.

§ 2 LEKCJE

 1. Miesięczny wymiar lekcji, długość każdej lekcji oraz liczba uczestników lekcji zostały określone w umowie o świadczenie usług edukacyjnych lub w zgłoszeniu udziału klienta w lekcjach.
 2. Lekcje odbywają się według harmonogramu ustalonego z indywidualnym nauczycielem.
 3. Lekcje są prowadzone przez okres wskazany w umowie lub w zgłoszeniu udziału klienta w lekcjach.
 4. Lekcje podczas letnich wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, są zawieszone, a MOOSE nie pobiera za ten okres opłaty miesięcznej, chyba że Klient poinformuje MOOSE o zamiarze odbywania lekcji w powyższym okresie.

§ 3 OPŁATY

 1. Za świadczone usługi MOOSE pobierać będzie opłatę miesięczną zgodną z aktualnym cennikiem MOOSE na dany rok szkolny.
 2. Klient zobowiązuje się regulować opłatę miesięczną w równej wysokości za każdy miesiąc nauki z góry, do pierwszego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy MOOSE.
 3. Jeżeli opłata miesięczna, za zgodą MOOSE, dokonywana jest na podstawie faktury, termin płatności zostanie wskazany na fakturze.
 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania opłaty miesięcznej na rachunku bankowym MOOSE.
 5. W przypadku niedokonania płatności w terminie, Klient zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych.
 6. MOOSE zastrzega sobie prawo do podniesienia opłaty miesięcznej z ważnej przyczyny, w szczególności z powodu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji, kosztów najmu, kosztów rekrutacji, kosztów dojazdu lub zmiany wysokości danin publicznoprawnych.
 7. Klient, który nie akceptuje nowej opłaty miesięcznej ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyższej opłacie miesięcznej. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonym od 1 dnia miesiąca następnego. Za okres wypowiedzenia naliczana jest opłata miesięczna w dotychczasowej wysokości a Klient nie jest obciążany skutkami finansowymi podwyższonej opłaty miesięcznej.
 8. Opłata miesięczna obejmuje dojazd nauczyciela do miejsca wskazanego przez Klienta w umowie lub zgłoszeniu udziału w lekcjach.
 9. W przypadku opóźnienia w dokonaniu opłaty miesięcznej wynoszącego minimum 30 dni, MOOSE ma prawo do zawieszenia lekcji do czasu uregulowania wszystkich zaległych i bieżących opłat.
 10. Za dodatkowe usługi świadczone przez MOOSE pobierana jest opłata zgodna z aktualnym cennikiem MOOSE.

§ 4 ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE LEKCJI.

 1. Klient ma prawo odwołać lekcję telefonicznie najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzające lekcje, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną.
 2. W udokumentowanych przypadkach losowych, Klient ma prawo do odwołania lekcje najpóźniej na 4 godziny przed terminem lekcji.
 3. Klient ma prawo do odrobienia zaległych lekcji najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego, wypadającego po terminie lekcji.
 4. W każdym miesiącu odbywają się najpierw lekcje podstawowe, przewidziane umową lub zgłoszeniem udziału Klienta w lekcjach a następnie lekcje odrabiane z poprzedniego miesiąca.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy, Klient ma prawo odrobić zaległe lekcje najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa przewidziany umową okres wypowiedzenia

§ 5 NAUCZYCIELE.

 1. Klient ma prawo odwołać lekcję telefonicznie najpóźniej do godziny 22:00 dnia poprzedzające lekcje, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. W przypadku odwołania lekcji po terminie, lekcja uważana jest za zrealizowaną.
 2. W udokumentowanych przypadkach losowych, Klient ma prawo do odwołania lekcje najpóźniej na 4 godziny przed terminem lekcji.
 3. Klient ma prawo do odrobienia zaległych lekcji najpóźniej do końca następnego miesiąca kalendarzowego, wypadającego po terminie lekcji.
 4. W każdym miesiącu odbywają się najpierw lekcje podstawowe, przewidziane umową lub zgłoszeniem udziału Klienta w lekcjach a następnie lekcje odrabiane z poprzedniego miesiąca.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy, Klient ma prawo odrobić zaległe lekcje najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa przewidziany umową okres wypowiedzenia

§ 6 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W LEKCJACH LUB ZMIANA WYMIARU GODZIN

 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony lub braku umowy, każda ze stron może zrezygnować z lekcji lub zmienić miesięczny wymiar godzin w każdym momencie bez podania przyczyny, zachowując miesięczny termin wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 3
 3. W przypadku rezygnacji z lekcji lub zmiany wymiaru godzin w trakcie miesiąca, okres wypowiedzenia liczony jest od 1 dnia miesiąca następnego.
 4. W przypadku rezygnacji z lekcji bez zachowania okresu wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości opłaty należnej za okres, w którym zgodnie z umową lub zgłoszeniem udziału w lekcjach powinny odbywać się lekcje.
 5. W ciągu pierwszych 14 dni od daty pierwszej lekcji Klient, który zawarł umowę na czas nieokreślony, ma prawo zrezygnować z lekcji, dokonując płatności wyłącznie za odbyte lekcje.
 6. Klientów, którzy zgłosili się na lekcje podczas obowiązywania poprzednich warunków świadczenia usług edukacyjnych, obowiązują warunki poprzednie do czasu akceptacji na sprawozdaniu nauczyciela nowych warunków.
 7. W przypadku potencjalnego zagrożenia zdrowia uczniów lub lektorów spowodowanego epidemią lub w przypadku wystąpienia innej poważnej przyczyny, utrudniającej prowadzenie lekcji w miejscu wskazanym w umowie, MOOSE może tymczasowo wprowadzić zajęcia w formie zdalnej. W takim przypadku wymiar lekcji i opłata miesięczna nie ulegają zmianie.
 8. W sprawach nie uregulowanych warunkami świadczenia usług edukacyjnych, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.