Korzystamy z plików cookies, szczegółowe zasady znajdziesz w Polityce Cookies.

Korzystamy z plików cookies, szczegółowe zasady znajdziesz w Polityce Cookies.

Moose

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO


1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest grupa Moose Centrum Języków Obcych oraz sieć oddziałów franczyzowych działających pod marką Moose, zwany dalej Organizatorem.
2. Program Lojalnościowy, zwany dalej Programem, polega na zbieraniu punktów i wydawaniu nagród rzeczowych, na warunkach określonych w Regulaminie Planu Lojalnościowego, zwanym dalej Regulaminem.
3. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego, zwanym dalej Uczestnikiem, może być dowolna osoba fizyczna i prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która podpisała z Organizatorem umowę o świadczenie usług edukacyjnych i nie zalega z płatnościami.
4. Program trwa do czasu odwołania przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub odwołania programu bez podania przyczyny.
6. O ewentualnej zmianie, zawieszeniu lub zakończeniu programu Uczestnik zostanie poinformowany komunikatem na stronie internetowej www.moose.pl.
7. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu, zgromadzone punkty będą mogły zostać wymienione na nagrody rzeczowe w ciągu 3 miesięcy od zakończenia programu.
8. Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
9. Uczestnictwo w Programie ustaje a zgromadzone punkty przepadają w przypadku:
a) złożenia wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych, z chwilą dostarczenia wypowiedzenia,
b) zalegania przez Uczestnika z dowolną należną płatnością powyżej 30 dni od terminu płatności,
c) rezygnacji Uczestnika z udziału w programie,
d ) naruszenia lub nieprzestrzegania przez Uczestnika umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
10. Każdy Uczestnik otrzymuje bezpłatną kartę klienta, zwaną dalej kartą, w jednym z dwóch kolorów, w zależności od deklarowanej w umowie o świadczenie usług edukacyjnych opłaty miesięcznej: karta srebrna (dla Uczestników, którzy deklarują miesięcznie poniżej 500 zł na kurs organizowany przez Organizatora programu), karta złota (dla Uczestników, którzy deklarują miesięcznie co najmniej 500 zł na kurs organizowany przez Organizatora).
11. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia miesięcznego wymiaru godzin i związanej z tym zmiany miesięcznej. kwoty płatności, Uczestnikowi wydawana jest nowa karta klienta a stara karta klienta automatycznie traci ważność (niewykorzystane punkty z poprzedniej karty automatycznie zapisywane są na nowej karcie).
12. Karta stanowi własność Organizatora i powinna zostać zwrócona na jego żądanie.
13. Uczestnik, który posiada podpisanych kilka osobnych umów o świadczenie usług edukacyjnych, gromadzi punkty osobno dla każdej umowy.
14. Przy odbiorze nagrody Uczestnik programu nie może sumować punktów z osobnych podpisanych umów.
15. Jeżeli Uczestnik posiada srebrną kartę, za każde zapłacone w okresie trwania programu 50 zł brutto na konto Organizatora tytułem lekcji języków obcych, Uczestnik otrzymuje 2 punkty w programie.
16. Jeżeli Uczestnik posiada złotą kartę, za każde zapłacone w okresie trwania programu 50 zł brutto na konto Organizatora tytułem lekcji języków obcych, Uczestnik otrzymuje 3 punkty w programie.
17. Jeżeli Organizator zwróci na konto Uczestnika nadpłacone lub nienależne środki, Uczestnikowi odejmuje się odpowiednią liczbę punktów, stosując zasady przeliczenia, które były stosowane w momencie wpłaty środków.
18. Aktualna liczba nagród rzeczowych znajduje się na stronie internetowej www.moose.pl.
19. Organizator może w dowolnym momencie dokonać zmiany listy nagród rzeczowych.
20. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności braku dostępności nagrody lub znacznej podwyżki ceny nagrody rzeczowej, Organizator może zastąpić nagrodę podobnym produktem o zbliżonej wartości.
21. W celu otrzymania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia na stronie internetowej www.moose.pl formularza odbioru nagrody.
22. Organizator wyda nagrodę rzeczową w jednym ze swoich biur regionalnych w terminie 30 dni od otrzymania formularza odbioru nagrody, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków przewidzianych w regulaminie.
23. Wszelkie reklamacje i skargi ze strony Uczestników należy składać listem poleconym, najpóźniej do dziesięciu tygodni od daty zakończenia programu na adres: Moose Centrum Języków Obcych, ul. Krupnicza 2/4, Wrocław 50-075.
24. Organizator Programu zastrzega prawo wprowadzenia zmian do regulaminu, z poszanowaniem zasady ochrony praw nabytych.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do uniknięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej. Do okoliczności takich zalicza się, między innymi: trudne warunki pogodowe, pożar, powódź, wojnę, trzęsienie ziemi, zamieszki, spory przemysłowe, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, obowiązującą legislację lub wydarzenia, za które strony nie ponoszą winy, a które sprawiają, że wywiązanie się ze zobowiązań nie jest możliwe całkowicie bądź częściowo.
26. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
27. Organizator informuje, iż wszelkie dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z programem. Każdy uczestnik ma prawo w każdym czasie wglądu do swoich danych, żądania ich poprawienia i/lub usunięcia.
28. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, w każdym biurze regionalnym Organizatora oraz na stronie www.moose.pl
 

Gotowy? Czekamy na Ciebie

93 Oddziałów Moose
w Polsce
7 Języków
w każdej szkole
25+ Lat doświadczenia
w nauczaniu
Moose rzetelna firma
Wszelkie prawa zastrzeżone Moose 2014